Chociaż - zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy - zasady prowadzenia IKE, a także tryb zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE, będą określone w różnych dokumentach, np.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Chociaż - zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy - zasady prowadzenia IKE, a także tryb zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE, będą określone w różnych dokumentach, np. w statucie, regulaminie prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych bądź w umowie rachunku bankowego - w zależności od instytucji finansowej, ustawodawca zdecydował się na umieszczenie w umowie nie tylko tych elementów, które są niezbędne dla wyodrębnienia IKE. Przyczyną, dla której tak postąpiono jest ułatwienie oszczędzającemu zapoznania się z warunkami prowadzenia IKE, co w tym przypadku nie nastręcza takich trudności jak w sytuacji gdy będą się one znajdować w różnych dokumentach.
Określenie niezbędnych elementów umowy zawarte jest w art. 9. Są nimi: 1) oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE;
3) sposób postępowania instytucji finansowej, gdy suma wpłat w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat;
4) zakres, częstotliwość i forma informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE;
5) koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE, w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowaw art. 12;
6) okres wypowiedzenia umowy;
7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;
8) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Natomiast w przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta zawiera ponadto:
1) określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część przeznaczoną na rachunek IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;
2) określenie jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.
Nie oznacza to, że umowa zawiera tylko wyżej wymienione elementy. Są to jednak postanowienia, które w umowie powinny się znaleźć. Należy zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do punktu 5 dotyczącego zamieszczenia w umowie kosztów i opłat związanych z prowadzeniem IKE, w umowie znajdują się tylko te informacje, które nie są uregulowane w przepisach dotyczących poszczególnych instytucji prowadzących IKE.
W zależności od instytucji prowadzącej IKE znajdą się one w statucie funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego; w regulaminie prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską; w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w regulaminach ubezpiecze-niowych funduszy kapitałowych - w przypadku zakładu ubezpieczeń; w umowie rachunku bankowego - w przypadku banku.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!