Matura 2016: BIOLOGIA poziom podstawowy i rozszerzony [pytania, odpowiedzi, arkusze]

Matura 2016: biologia. W środę, 11 maja o godz. 9:00 maturzyści rozpoczęli egzamin z biologii na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Z kolei o 14:00 odbędzie się matura z filozofii - również na dwóch poziomach trudności. Tutaj po zakończonym egzaminie znajdziecie pytania, odpowiedzi i arkusze z biologii.

Matura 2016: BIOLOGIA poziom podstawowy i rozszerzony [pytania, odpowiedzi, arkusze]

Matura 2016 z biologii na dwóch poziomach uczniowie liceów rozpoczęli o godz. 9:00. Wylosowali numery i weszli do sal. Jak informuje CKE, ten egzamin pisze prawie 55 tysięcy uczniów, czyli 21,5% wszystkich zdających. Najczęściej są to osoby, które chcą studiować medycynę, weterynarię czy fizjoterapię, ale też biotechnologię czy biofizykę.

Tutaj, po zakończonym teście, znajdziecie pytania, odpowiedzi i arkusze egzaminacyjne.

Arkusz matura 2016 biologia poziom podstawowy - formuła do 2014

Arkusz matura 2016 biologia poziom rozszerzony - formuła do 2014
Arkusz matura 2016 biologia poziom rozszerzony - formuła od 2015

Zad. 1
ODPOWIEDŹ: Poniżej wymieniono niektóre właściwości fizykochemiczne wody. A. duże napięcie powierzchniowe; B. duże ciepło parowania; C. maksymalna gęstość w temperaturze 4 °C.

Uzupełnij zdania (1.–3.) tak, aby były prawdziwe – wpisz na początku zdania oznaczenie literowe wybranej właściwości wody (A–C), a następnie dokończ zdanie: wyjaśnij, w jaki sposób dana właściwość warunkuje funkcjonowanie wymienionych organizmów. 1. ........... umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ ........... 2. ........... umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, ponieważ ........... 3. ........... umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ ........... Odpowiedź: A - ponieważ napięcie powierzchniowe występuje na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, cieczą lub gazem. To powoduje, że powierzchnia ta jest sprężysta jak błona C - ponieważ są zmiennocieplne B - wydzielanie potu przez skórę jest procesem niezbędnym po zachowania prawidłowej ciepłoty ciała. Gdy organizm jest przegrzany, pocenie pomaga mu się schłodzić

Zad. 2
ODPOWIEDŹ: Na przykładzie wytwarzania syntazy ATP uzasadnij, że mitochondria są organellami półautonomicznymi.
ODPOWIEDŹ: Półautonomiczność mitochondium potwierdza to, że synteza ATP składa się z cząsteczek białek powstałych z informacji genetycznej zlokalizowanych w jądrze komórkowym i w DNA mitochondrium.

Zadanie 2.2. Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP. A. błona zewnętrzna B. przestrzeń międzybłonowa C. błona wewnętrzna D. matriks (macierz)

Zadanie 2.3. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP (elektrony / protony) powracają do (matriks / przestrzeni międzybłonowej). Ich przepływ przez kanał syntazy ATP sprawia, że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej do (ATP / ADP). ODPOWIEDŹ: protony, matriks, ADP

Zad. 3.1
ODPOWIEDŹ: A. inhibicja kompetycyjna B. inhibicja niekompetycyjna Uzasadnienie: Cząsteczki etanolui metanolu będą ze sobą konkurowały o możliwość przyłączenia się do centrum aktywnego enzymu.

Zad. 3.2
ODPOWIEDŹ: Produkty utleniania metanolu są toksyczne dla człowieka. Etanolu - podczas procesów utleniania - zmniejszy ich ilość, bo metanol i etanol potrzebują tego samego enzymu.

Zad. 4.1
ODPOWIEDŹ: Ponieważ we wewnątrz i na zewnątrz liposomu występuje środowisko hydrofilowe

Zad. 4.2
ODPOWIEDŹ: Błona komórkowa i liposom zbudowane są z podwójnej warstwy fosfolipidowej

Zad. 4.3
ODPOWIEDŹ: Cząsteczki sygnałowe wprowadzone do błony liposomu ułatwią wporwadzenie leku, bo zostaną one rozpoznane przez receptory komórki

Zad. 5.1
Sformułuj problem badawczy tej obserwacji. ODPOWIEDŹ: Jaki wpływ na długość oraz szerokość liści bzu czarnego ma nasłonecznienie? Z

Zadanie 5.2. Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników obserwacji. ODPOWIEDŹ: Na zacienionym stanowisku bez czarny miał szersze i dłuższe liście, bo miał mniejszy dostęp do światła.

Zadanie 6.1. Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia.
ODPOWIEDŹ: Czy stężenie auksyny IAA ma wpływ na przyrost długości epikotyli?

Zadanie 6.2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wyników doświadczenia są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
1. IAA pobudza wzrost wydłużeniowy epikotyli siewek grochu. PRAWDA
2. Największy przyrost długości epikotyli siewek grochu nastąpił pod wpływem działania roztworu IAA o stężeniu 1 mM. PRAWDA
3. Wpływ IAA na wzrost wydłużeniowy epikotyli jest tym większy, im większe jest jego stężenie. FAŁSZ

Zadanie 6.3.
Podaj przyczynę wydłużenia się fragmentów epikotyli w próbie kontrolnej.
ODPOWIEDŹ: Fragmenty epikotyli wydłużyły się, pomimo tego że zostały rozdzielone od reszty rośliny, ponieważ znajdowały się w nich auksyny.

Zadanie 7.1. Poniższym opisom (1.–3.) przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A–E).
1. Elementy okwiatu: A, B
2. Struktura, w której powstają mikrospory: C
3. Struktura, z której powstaje owocnia: D

Zadanie 7.2. Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy – jednopłciowy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do jego budowy.
ODPOWIEDŹ: Kwiat jest dwupłciowy, bo występują na nim owocolistki i pręciki.

Zadanie 7.3. Wyjaśnij, dlaczego w barwnych i pachnących kwiatach najczęściej wytwarzany jest lepki pyłek. W odpowiedzi uwzględnij znaczenie adaptacyjne wymienionych cech: zarówno kwiatu, jak i pyłku.
ODPOWIEDŹ: intensywny kolor i zapach kwiatów ma przyciągnąć owady, do których będzie przylepiał się lepki pyłek. Owady przeniosią go potem na kolejny kwiat (owadopylność).

Zad. 8

Zad. 9.1
Odpowiedź: Ryby w stawie rosną w różnym tempie, a to dlatego, że każda z nich - w zależności od pory roku - nieregularnie przyjmuje pokarm. Zimą pasma zagęszczają się tworząc ciemniejszą linię. Ryby w akwarium prze cały rok karmione są tak samo (równo też rosną), dlatego na ich łuskach nie zaobserwujemy ciemnej linii.

Zad. 9.2.
Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono budowę skóry ryb. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając pochodzenie łusek. A - u ryb to skóra właściwa wytwarza łuski

Zad. 9.3.
Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–4. Łuski występujące na nogach ptaków oraz łuski pokrywające skórę gadów to struktury.
Odpowiedź: B, 3

Zad. 10.1
Odpowiedź: Ryby i ptaki posiadają opływowy kształt ciała. To pozwala im łatwiej pokonać opór stawiany przez wodę (ryba) i powietrze (ptak).

Zad. 10.2
Odpowiedź: Linia boczna (naboczna) pełni niektóre funkcje narządu słuchu i dotyku. Rybom pozwala synchronizować ruchy i umożliwia im odbieranie sygnałów z otoczenia, w przypadku akwarium na przykład fal, które odbijają się od jego ścianek.

Zad. 11.1
Odpowiedź: mocznik

Zad. 11.2
Odpowiedź: Wątroba spełnia funkcję detoksykacyjna, metaboliczną, filtracyjną i magazynującą. To ona zachowuje w organizmie to, co jest jemu potrzebne. Amoniak jest toksycznym związkiem dla organizmu ludzkiego. Grupy amidowe odłączane w wątrobie - dzięki układom enzymatycznym - przekształcają je na mniej szkodliwy mocznik.

Zad. 11.3
Odpowiedź: W celu osmoregulacji (wyrównywanie stężeń soli) - w zależności od środowiska wodnego, jedne ryby piją wodę, inne się jej pozbywają. Woda przez skrzela samoczynnie napływa do ich organizmów, więc ryby muszą się pozbywać jej nadmiaru. Mocz wydalany przez ryby słodkowodne jest bardzo rozcieńczony. Amoniak dobrze rozpuszcza się w wodzie, dlatego przy niskim stężeniu może być wydalany przez ryby.

Zad. 12.1
Odpowiedź: Kręgi poszczególnych odcinków kręgosłupa różnią się od siebie pod względem wielkości i budowy. Kręgi lędźwiowe w odróżnieniu od pozostałych odcinków kręgosłupa mają masywne trzony i wydłużone do tyłu wyrostki kolczyste. To na kręgach lędźwiowych spoczywa ciężar górnej części ciała.

Zad. 12.2
Odpowiedź: Między kręgiem szczytowym a obrotowym jest staw szczytowo-obrotowy, który umożliwia ruchy głowy.

Zad. 13.1
W sytuacji obniżenia się pH osocza krwi (zwiększa się / zmniejsza się) powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co powoduje, że tlen przyłączony do hemoglobiny jest (łatwiej / trudniej) odłączany od jej cząsteczki.

Zad. 13.2
Odpowiedź: Przyłączenie cząstki tlenu do jednej z czterech cząstek hemu hemoglobiny będzie powodować zmianę struktury drugorzędowej, trzeciorzędowej i czwartorzędowej tetrametru. Przyczyną jest wysunięcie atomu żelaza. Przyłączenie cząsteczki tlenu do hemoglobiny ułatwi też przyłączanie następnych cząsteczek, z kolei odczepienie cząsteczki tlenu ułatwi uwalnianie kolejnych cząsteczek. Wiązanie kooperacyjne ułatwia maksymalizację wysycania tlenem hemoglobiny w płucach i oddawania przez nią tlenu w tkankach.

Zad. 13.3
Podaj inną niż jon wodorowęglanowy postać, w której jest transportowany CO2 we krwi człowieka. Odpowiedź: atom żelaza lub karbaminohemoglobina lub: HbCO2- l

Zadanie 14.1. Podaj nazwę enzymu znajdującego się w ślinie, który rozkłada skrobię.
Odpowiedź: amylaza

Zadanie 14.2. Na podstawie wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący optimum działania badanego enzymu.
Odpowiedź: Czas aktywności enzymu (występującego w ślinie) rozkładającego skrobię zależy od PH i temperatury (pH około 7, temperatura około 37 stopni C).

Zadanie 14.3. Określ, w jaki sposób uczniowie mogli sprawdzić podczas doświadczenia, czy cała skrobia została już rozłożona. Uwzględnij nazwę użytego odczynnika oraz efekt jego działania.
Odpowiedź: Skrobię można wykryć przy użyciu jodyny (ewentualnie płyn Lugola), dzięki niej można zobaczyć czy skrobię strawiono. Gdy płyn się wybarwi będzie to oznaczało, że skrobia nadal jest.

Zad. 15
1. Insulina hamuje działanie lipazy zamieniając ją z formy aktywnej w nieaktywną z jednoczesnym odłączeniem reszty kwasu fosforanowego.
2. Insulina obniża poziom cAMP, który pobudza aktywację kinazy białkowej potrzebnej do aktywacji lipazy.

Zad. 16
Od lewej do prawej: trzustka, wątroba, wysoki, trzustka, wątroba niski

Zad. 17.1
Odpowiedź: Genom bakterii w odróżnieniu od genomu człowieka nie posiada intronów, dlatego do bakterii wprowadza się cDNA, który otrzymujemy w procesie odwrotnej transkrypcji z mRNA (który już nie posiada intronów). Introny, chcarakterystyczne dla genów eukariotycznych muszą zostać usunięte podczas procesu składania hn-mRNA.

Zad. 17.2
Odpowiedź: Organizm modyfikowany genetycznie to organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych. Modyfikacje, jakim podlegają organizmy, można podzielić na trzy grupy:zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie; do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów; wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne). Organizmy transgeniczne posiadają geny innych gatunków, natomiast organizmy GMO mają zmieniony kod genetyczny (nie musi to być gen innego gatunku).

Zad. 18.1
1 - TGA
2 - TGG
3 - TGC

Zad. 18.2
Odpowiedź: Zamiana nukleotydu na inny nie zmienia kodowanego przez kodon aminokwasu. Najczęściej zachodzi na trzecim nukleotydzie kodonu i dzięki degeneracji DNA nie wpływa na fenotyp. Obecność cysteiny (posiada w swoim układzie siarkę) wpływa na zachodzenie wiązań mostków dwusiarczkowych, które nadają trwałość strukturze trzeciorzędowej.

Zad. 19.1
Genotyp samicy: samica bbgg
Genotyp samca: samiec BbGg

Zad. 19.2
A. spermatocytach.
B. oocytach.
C. plemnikach.
D. komórkach jajowych.

Zad. 19.3
Oblicz odległość, w jakiej w chromosomie 2. leżą geny warunkujące kolor ciała i kształt skrzydeł muszki owocowej. Zapisz obliczenia.
Obliczenia: 75,5 x 48,5 = 27

Zad. 19.4
Stosunek fenotypów: szare o prostych skrzydłach : ciemne o wygiętych skrzydłach : szare o wygiętych skrzydłach: ciemne o prostych skrzydłach 1:1:1:1

Zad. 20.1
Taki rozkład fenotypów wśród potomstwa świadczy o
A. kodominacji alleli genu warunkującego barwę piór.
B. warunkowaniu barwy upierzenia przez dwie pary alleli.
C. występowaniu trzech alleli genu warunkującego barwę piór.
D. niezupełnej dominacji alleli genu warunkującego barwę piór.

Zadanie 20.2. Określ, jakie fenotypy i w jakim stosunku wystąpią wśród potomstwa stalowoniebieskiej kury i białego koguta.
W stosunku 1:1 stalowoniebieskie, białe

Zad. 21
1. Dryf genetyczny może doprowadzić do zmniejszenia częstości alleli zwiększających dostosowanie organizmu do środowiska. P/F
2. Dryf genetyczny może skutkować usunięciem określonego allelu z puli genowej populacji. P/F
3. Wpływ dryfu genetycznego na populację jest tym silniejszy, im populacja jest większa. P/F

1 PRAWDA 2 PRAWDA 3 FAŁSZ

Zad. 22.1
Odpowiedź: Rodzajem określany jest każdy takson w randze rodzaju. Opisywane dzięcioły należą do dwóch rodzajów, mają dwie różne nazwy rodzajowe Picoides i Dendrocopos.

Zad. 22.2
Odpowiedź: kornik drukarz - dziecioł trójpalczysty - sokół

Zad. 22.3
Odpowiedź: Dzięcioły trójpalczyste zwykle żerują w dolnej części pnia drzewa i odłupują płatki kory bez wykuwania głębokich otworów, jak to robi na przykład dzięcioł duży. Żywi się owadami atakującymi osłabione drzewa, zaś na przykład dzięcioł białogrzbiety głównie larwami owadów, które to z kolei żywią się martwym drewnem, oraz nasionami.

Zad. 22.4
Rodzaj ochrony
1. Wpisanie do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. C/B
2. Utworzenie rezerwatu ścisłego na terenie występowania populacji danego gatunku dzięcioła. C/B
3. Pozostawianie określonej liczby martwych drzew w lasach użytkowanych gospodarczo. C/B

Zad. 23.1
Odpowiedź: A,1

Zad. 23.2
Porosty to bardzo czuły bioindykator czystości atmosfery. Siedmiostrefowa skala porostowa pozwala określić stopień zanieczyszczenia atmosfery. Określa go na podstawie składu gatunkowego porostów. Obecność określonych gatunków porostów pomaga ludziom określić stan powietrza w danej okolicy. Służą więc jako tak zwane organizmy wskaźnikowe. Na zanieczyszczenia najbardziej wrażliwe są porosty o plesze krzaczkowatej. Natomiast bardzo odporne są porosty z plechą skorupiastą.

Zad. 24
1. Obszary chroniące określony typ siedliska przyrodniczego oraz gatunki uznane za cenne i zagrożone w skali Europy. Wyznaczane są przez organy państwowe odpowiedzialne za ochronę przyrody, ale zatwierdzane przez Komisję Europejską.
2. Mogą być powołane na terenie gminy przez jej władze, np. na wniosek lokalnych działaczy ochrony przyrody, aby chronić fragmenty naturalnych ekosystemów, np. oczka śródpolne, niewielkie płaty torfowisk, kępy drzew i krzewów.

1 - A,B,D,F (jeśli jedno oznaczenie literowe to D) 2 - C,E,G (jeśli jedno oznaczenie literowe to G)

Odpowiedzi pochodzą z Gazety Wrocławskiej i Głosu Wielkopolskiego.

Matura 2016 - harmonogram (terminy, daty):


Matura 2016, harmonogram egzaminów maturalnych [TERMINY, wyniki]

Matura 2016: JĘZYK POLSKI poziom podstawowy i rozszerzony


Matura 2016: POLSKI podstawowy. [ARKUSZE, ODPOWIEDZI, pytania]Co było? "Dziady", "Herbert" i "Lalka"
Matura 2016: POLSKI ROZSZERZONY [arkusze, pytania, tematy, CKE, odpowiedzi]

Matura 2016: MATEMATYKA poziom podstawowy


Matura 2016: MATEMATYKA [poziom podstawowy, arkusze, odpowiedzi]

Matura 2016: MATEMATYKA poziom rozszerzony


Matura 2016: MATEMATYKA poziom rozszerzony [arkusze, pytania, odpowiedzi]

Matura 2016: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy i rozszerzony


Matura 2016 JĘZYK ANGIELSKI podstawowy, rozszerzony [arkusze, odpowiedzi, przecieki, tweety]

Matura 2016: WOS poziom podstawowy i rozszerzony


Matura 2016: WOS podstawowy i rozszerzony [arkusze, pytania, odpowiedzi]


Zobaczcie też: "Nos" w Och Teatrze. Gogol jakiego nie widzieliście nigdzie indziej

red

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3