Matura 2016: WOS podstawowy i rozszerzony [arkusze, pytania, odpowiedzi]

Matura 2016 - WOS poziom podstawowy i rozszerzony. Już dzisiaj, 10 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. O godz. 9:00 zaczął się test zarówno z poziomu podstawowego, jak i na poziomie rozszerzonym. U nas znajdziecie pytania, arkusze i odpowiedzi.

Matura 2016: WOS podstawowy i rozszerzony [arkusze, pytania, odpowiedzi]

Egzamin maturalny w całej Polsce rozpoczął się o godz. 9:00. Szkoły pracują już jednak od świtu, odbierając od CKE pakiety arkuszy maturalnych. We wtorek, 10 maja, uczniowie zmierzą się z WOS-em na dwóch poziomach - o godz. 9:00 na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na zdawanie wiedzy o społeczeństwie w trudniejszym wariancie zdecydowało się 12% uczniów, czyli 32 233 osoby w całym kraju.

Zobacz: Matura 2016 WOS ARKUSZE poziom rozszerzony
Zobacz: Matura 2016 WOS ARKUSZE poziom podstawowy formuła do 2014
Zobacz: Matura 2016 WOS ARKUSZE poziom rozszerzony formuła do 2014

Zad. 1 A Stygmatyzacji społecznej
Zad. 2 Mediacja
Zad. 3 ODPOWIEDŹ DO ZADANIA 3.1 np. - opóźnienie zawierania związków małżeńskich i tworzenia rodziny -spadek płodności - destabilizacja rodziny - starzenie się populacji -z miana relacji międzypokoleniowej - przemiany struktur rodziny i gospodarstw domowych
ODPOWIEDŹ DO ZADANIA 3.2 np. - Wydłużony urlop macierzyński - ustawa 500+ - darmowe książki dla klas I - więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach - Karta Dużej Rodziny

Zad. 4 ODPOWIEDŹ: Wyścig szczurów - czyli pozbawiona sensu, bezwartościowa i niekończąca się pogoń, rywalizacja o zajęcie jak najlepszej, najwyższej pozycji w społeczeństwie, którą prowadzi się często kosztem najbliższej rodziny, relacji z innymi ludźmi.

Zad. 5 Kultura masowa
Zad. 6
ODPOWIEDŹ: A. P B. P C. F

Zad. 7
ODPOWIEDŹ: a Białorusini - narodowa b. Żydzi - narodowe c. Romowie - etniczne

Zad. 8
1. W roku 2014 – w porównaniu do 2011 – wzrósł o 2% odsetek respondentów uważających, że głosowanie korespondencyjne może stwarzać realne zagrożenia fałszerstwami wyborczymi. ODPOWIEDŹ: FAŁSZ
2. W roku 2011 więcej respondentów niż w 2014 uważało, że głosowanie w domu jest bezpieczne. ODPOWIEDŹ: PRAWDA
3. W roku 2014 – w porównaniu do 2011 – wzrósł odsetek respondentów niezdecydowanych w kwestii bezpieczeństwa głosowania elektronicznego. ODPOWIEDŹ: FAŁSZ

Zad. 9
Komunizm
Zad. 10
ODPOWIEDŹ DO ZADANIA 10.1: A 3 B 2 C 4
ODPOWIEDŹ DO ZADANIA 10.2 A 3 B 3 C 3

Zad. 11.1
ODPOWIEDŹ: Działania przedstawione w opisach A. i B. są możliwe dzięki istnieniu w państwie A. wolności osobistej. B. wolności sumienia. C. wolności zgromadzeń. (oprawna odpowiedź) D. wolności zrzeszania się.

11.2. Podaj nazwę formy demokracji bezpośredniej przedstawionej w opisie C.
ODPOWIEDŹ: Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Zad. 12
ODPOWIEDŹ: A. Tunezja Na mapie 2. B. Maroko. Na mapie 1.

Zad. 13
13.1. Odpowiedź: B - A - D - C
13.2. Podaj nazwę stosowaną wobec części konstytucji, których fragmenty podano powyżej. Odpowiedź: Preambuła

Zad. 14
Opis A.: Rosja - 6 Opis B.: Niemcy - 3 Opis C.: Szwajcaria - 4

Zad. 15
15.1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. System organów państwowych opisany w tekście funkcjonuje w
A. Republice Federalnej Niemiec.
B. Konfederacji Szwajcarskiej.
C. Republice Francuskiej. - Poprawna odpowiedź
D. Federacji Rosyjskiej.
15.2. Wskaż różnicę między radą gabinetową opisaną w tekście a Radą Gabinetową w Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedź: W Polsce rada gabinetowa obraduje pod przewodnictwem prezydenta RP, a w opisanym w tekście obraduje ona bez niego.

Zad. 16
16.1. Podaj nazwę funkcji Sejmu RP realizowanej poprzez korzystanie z uprawnienia wynikającego z zamieszczonego przepisu prawnego. Odpowiedź: Funkcja kontrolna
16.2. Uzupełnij tekst – wpisz właściwe: nazwę rodzaju odpowiedzialności (A.), nazwę organu władzy (B.) i liczbę (C.) Zamieszczony przepis prawny dotyczy indywidualnej odpowiedzialności (A.) …………….…………… członków Rady Ministrów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje także odpowiedzialność solidarną tego organu, ale właściwy wniosek musi wskazywać imiennie kandydata na (B.) ………………………………….……..……... . By wnioski takie zakończyły się powodzeniem, powinno głosować za ich przyjęciem minimum (C.) ………….….. posłów.
ODPOWIEDŹ: A - politycznej B - nowego premiera C - 231 posłów

Zad. 17
Uzupełnij tabelę – do każdej nazwy organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej przyporządkuj po dwie litery, którymi oznaczono jego kompetencje.
ODPOWIEDŹ: 1 - A, E, 2 - C, D

Zad. 18
Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego terenowego organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis A - rada gminy
Opis B - zarząd powiatu
Opis C - wojewoda

Zad. 19
Do każdego przepisu prawnego dopisz nazwę kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został on zamieszczony.
ODPOWIEDŹ:
Przepis A - kodeks postępowania administracyjnego,
Przepis B - kodeks karny,
Przepis C - kodeks cywilny

Zad. 20
Uzupełnij fragment pisma procesowego – wpisz właściwe nazwy.
ODPOWIEDŹ: A - Sądu Rejonowego, B - Powód, C - Apelacja

Zad. 21
Zaznacz nazwę instytucji, której dotyczy podany przepis prawny.
A. Międzynarodowy Trybunał Karny
B. Europejski Trybunał Praw Człowieka - Poprawna odpowiedź
C. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
D. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Zad. 22
Zaznacz nazwę państwa, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.
A. Kuba
B. Białoruś
C. Chiny - Poprawna odpowiedź
D. Libia

Zad. 23
23.1. Podaj nazwę krzywej, na której umieszczono punkty A, C i D. Odpowiedź: popytu
23.2. Odnosząc się do danych na wykresie, wyjaśnij działanie ceny jako regulatora rynku.
Odpowiedź: Popyt i podaż wpływają na zmiany cen. Przy niskiej podaży i dużym zapotrzebowaniu ceny zawsze rosną. Ale, gdy cena jest za wysoka popyt spada. Natomiast tam, gdzie mamy niski popyt, a wysoką podaż to cena zwykle spada, osiągając poziomu równowagi.

Zad. 24
ODPOWIEDŹ: A - 41,7% B - 22,5%

Zad. 25
Uzupełnij tekst – wpisz właściwe nazwy organu ONZ (A.) oraz państwa (B.). Organem ONZ, który wydał powyższą rezolucję, jest (A.) .... . Członkami stałymi tego organu są Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Rosja, Francja i (B.) .... .
ODPOWIEDŹ: A - Rada Bezpieczeństwa ONZ B - Chińska Republika Ludowa

Zad. 26
Odpowiedź: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

Zad. 27
27.1. Na podstawie mapy oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Państwa, które podpisały traktat powołujący do życia EWWiS, oznaczono na mapie numerami 3, 6, 10. P/F
2. Państwa, które podpisały traktat powołujący do życia EWG, oznaczono na mapie numerami 1, 4, 8. P/F
3. Państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku, oznaczono na mapie numerami 2, 5, 7. P/F
Odpowiedź: P, F, P

27.2. Uzupełnij tabelę – do każdej informacji dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie. Odpowiedź: Litwa - 2, Chorwacja 11, Serbia - 13

Zad. 28
28.1. Odnosząc się do faktografii, wyjaśnij, dlaczego polityk turecki użył wobec Republiki Cypryjskiej sformułowania podkreślonego w tekście.
Odpowiedź: Na Cyprze około 20 procent ludności stanowią Turcy. Zamieszkują głównie jego północną część, którą w 1983 roku nazwano Republiką Turecką Cypru Północnego. Niestety, nie została ona uznana przez żadne państwo. Polityk w podanym fragmencie używa tego sformułowania, by podkreślić niezależność "tureckiej części Cypru".

28.2. Wypisz z tekstu korzyści, jakie – zdaniem polityka tureckiego – uzyska Unia Europejska po akcesji Turcji.
- Korzyść o charakterze społeczno-ekonomicznym - zasilenie starzejącego się społeczeństwa europejskiego młodym społeczeństwem tureckim - pojawienie się dobrze wykształconych specjalistów - pojawienie się ludzi rozumiejących wartości religii muzułmańskiej
- Korzyść o charakterze politycznym - zmiana sposobu postrzegania Unii Europejskiej, która z siły bloku polityczno-gospodarczego stała się strategiczną potęgą globalną, liczącą się na arenie międzynarodowej

Zad. 29
Zaznacz nazwę funduszu opisanego w tekście.
A. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
B. Europejski Fundusz Społeczny
C. Europejski Fundusz Rybacki
D. Fundusz Spójności - Poprawna odpowiedź

Odpowiedzi pochodzą z Gazety Wrocławskiej i Głosu Wielkopolskiego.

Matura 2016 - harmonogram (terminy, daty):

Matura 2016, harmonogram egzaminów maturalnych [TERMINY, wyniki]

Matura 2016: JĘZYK POLSKI poziom podstawowy i rozszerzony

Matura 2016: POLSKI podstawowy. [ARKUSZE, ODPOWIEDZI, pytania]Co było? "Dziady", "Herbert" i "Lalka"
Matura 2016: POLSKI ROZSZERZONY [arkusze, pytania, tematy, CKE, odpowiedzi]

Matura 2016: MATEMATYKA poziom podstawowy

Matura 2016: MATEMATYKA [poziom podstawowy, arkusze, odpowiedzi]

Matura 2016: MATEMATYKA poziom rozszerzony

Matura 2016: MATEMATYKA poziom rozszerzony [arkusze, pytania, odpowiedzi]

Matura 2016: JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy i rozszerzony

Matura 2016 JĘZYK ANGIELSKI podstawowy, rozszerzony [arkusze, odpowiedzi, przecieki, tweety]


Zobaczcie też: ["Nos" w Och Teatrze. Gogol jakiego nie widzieliście nigdzie indziej

](http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/nos-w-och-teatrze-gogol-jakiego-nie-widzieliscie-nigdzie,3714528,artgal,t,id,tm.html#fbace01ac14a7727,1,3,6)

Wideo

red

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3