Regulamin plebiscytu pod nazwą „Miejsca Przyjazne Dzieciom” zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Miejsca Przyjazne Dzieciom”
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania najbardziej przyjaznych dzieciom miejsce w Warszawie w kategoriach: Restauracja i kawiarnia, Rekreacja, Zabawa.
4. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach gazety bezpłatnej „Naszemiasto.pl” zwanej dalej Gazetą oraz na stronach serwisu internetowego www.warszawa.naszemiasto.pl zwanego dalej Serwisem.
5. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 27.04.2017 do dnia 25.05.2017.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą Luiza Piotrowicz, Piotr Kubica i Monika Dobrowolska.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.warszawa.naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być restauracje i kawiarnie z Warszawy oraz podmioty oferujące dzieciom w Warszawie atrakcje z zakresu rekreacji i zabawy.
2. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 27.04.2017 do 25.05.2017 do godz. 20:59:59.
a. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie.
b. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 21.00 w dniu 5.05.2017.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
3. W dniu 9.05.2017 na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 27.04.2017 do 25.05.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując MPD. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
c. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 26.05.2017 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii Plebiscytu otrzymają:
a. pamiątkowe dyplomy
b. vouchery na reklamę w Gazecie oraz w Serwisie o wartości 20 000 zł
3. Kandydaci, którzy zajmą II miejsce w każdej z trzech kategorii Plebiscytu otrzymają:
a. pamiątkowe dyplomy
b. vouchery na reklamę w Gazecie oraz w Serwisie o wartości 16 000 zł
4. Kandydaci, którzy zajmą III miejsce w każdej z trzech kategorii Plebiscytu otrzymają:
a. pamiątkowe dyplomy
b. vouchery na reklamę w Gazecie oraz w Serwisie o wartości 14 000 zł
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia plebiscytu w siedzibie Organizatora.
7. Organizator może przyznać zwycięzcom i osobom spoza nagradzanych miejsc dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dział Marketingu Polska Press, ul. Domaniewska 45, 02-692 Warszawa z dopiskiem „Plebiscyt – Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.


Dziecko