REGULAMIN KONKURSÓW NASZEMIASTO.PL

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
REGULAMIN KONKURSÓW NASZEMIASTO.PL
§ 1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez serwis Nasze Miasto (www.naszemiasto.pl) nie objętych osobnym regulaminem.
2. Organizatorem konkursów, zwanych dalej „Konkursami” w serwisie Nasze Miasto: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie i w gazecie naszemiasto.pl (w których jest fundatorem Nagród).
3. W przypadku Konkursów współorganizowanych przez serwis Nasze Miasto i inne podmioty, współorganizatorem takiego konkursu jest ten podmiot, który także w tym przypadku jest, fundatorem Nagród.
§2 Zasady Konkursów
1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (w Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy firmy Polska Press Sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych).
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą wziąć w nich udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekuna prawnego dostarczoną Organizatorowi..
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w danym Konkursie tylko raz.
4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.naszemiasto.pl oraz w gazecie naszemiasto.pl w okresie oraz na zasadach podanych każdorazowo na stronie Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu powinien:
a) zarejestrować się w serwisie, podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy
b) zalogować się i udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe bądź wykonać zadanie opisane na stronie Konkursu.
6. W przypadku konkursu SMSowego wysłać SMS na numer podany w treści na stronie Konkursu z treścią zgodną ze wskazanymi wymogami Konkursu w zakresie zadania konkursowego.
7. W przypadku konkursu mailowego wysłać zgłoszenie na adres mailowy podany w treści na stronie Konkursu z treścią zgodną ze wskazanymi wymogami Konkursu w zakresie zadania konkursowego.
8. W Konkursie (z zastrzeżeniem pkt 6 i 7 powyżej) biorą udział tylko Uczestnicy, którzy zarejestrowali się w serwisie, zalogowali się i nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.
9. Spośród wszystkich zgłoszeń Uczestników spełniających wymogi konkursu i niniejszego Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze Laureata/ów
9. Laureat/laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie określonym we właściwym Konkursie bądź w przypadku konkursu SMS na numer telefonu z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.
10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody w tym wszelkich wymaganych zgód.
§3 Nagrody
1. Rodzaj , liczba Nagród oraz liczba Laureatów Konkursu wskazane są każdorazowo na stronie danego Konkursu.
2. Nagrody, które są odbierane przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie serwisu Nasze Miasto zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji. W przypadku Laureatów poniżej 13 roku życia, nagrodę może odebrać taki Laureat tylko z obecności rodzica/opiekuna prawnego.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
4. W przypadku gdy Fundatorem nagród jest podmiot wskazany w § 1 pkt 3 ponosi on odpowiedzialność za nagrody.
5. Rodzaj oraz sposób odbioru nagród wskazane są każdorazowo na stronie danego Konkursu, w mailu lub poprzez SMSa zwrotnego powiadamiającym o wygranej
6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Jeżeli zwycięzca w ciągu 7 dni nie zgłosi danych niezbędnych do odbioru nagrody bądź w przypadku osobistego odbioru w tym terminie nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda przepada, a o jej przeznaczeniu decyduje Organizator.

§5 Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.§6 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Nasze Miasto.
2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
3. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów wskazanych w danym Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu bądź niedpełnienia wymogów niezbędnych do wydania nagrody
6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy Sąd Powszechny.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Warszawie przy ul. Domaniewska 45 oraz we wszystkich redakcjach lokalnych Nasze Miasto.
10. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres luiza.piotrowicz@naszemiasto.pl

Czytaj także