Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Konkurs smsowy: Zdobądź bilety na wyjątkowe koncerty!

  REGULAMIN KONKURSU „NASZEMIASTO.PL-„Wygraj bilety na Dzień Kobiet”
  § 1
  Postanowienia ogólne

  1.Organizatorem Konkursu " NASZEMIASTO.PL- Wygraj bilety na Dzień Kobiet" zwanego dalej Konkursem jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.
  2.Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Udział uczestników małoletnich dopuszczalny jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  § 2
  Główne założenia konkursu
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie www.naszemiasto.pl (dalej „Serwis”)
  Żeby wziąć udział w Konkursie należy wysłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie serwisu naszemiasto.pl do dnia 08.03.2014r. do godz. 23.59.59.
  2. Uczestnik Konkursu musi odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie należy przesłać SMS-EM na numer 72355. Prawidłowo przesłany SMS powinien zawierać: prefiks, kropka, odpowiedź na pytanie konkursowe: np. „NML. XXXXXX” Koszt SMS-a do 160 znaków to 2,46 zł z VAT. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy stosować odstępy. SMS może zawierać do 160 znaków, (włączając: znaki interpunkcyjne, spacje, cyfry, litery i prefiks ). W przypadku przekroczenia ustalonego limitu znaków opłata zostanie powiększona o kolejną stawkę. Wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik powinien wybrać jeden z podanych niżej prefiksów, w zależności od tego jaką chce zdobyć nagrodę:
  a) Prefiks NMG– nagroda: bilety na koncert Justina Timberlake, Gdańsk,
  b) Prefiks NML – nagroda: bilety na koncert Night of the Proms, Łódź,
  c) Prefiks NMP – nagroda: bilety na koncert Placido Domingo, Poznań.


  3. Nadesłane odpowiedzi zostaną podzielone na 3 grupy, według wybranej nagrody i będą oceniane przez trzy osobowe Jury w składzie: Anna Strojek, Małgorzata Burcewicz oraz Paweł Pakosz. W każdej grupie Jury wybierze autora najciekawszej odpowiedzi.
  4. Uczestnik może przesłać dowolną ilość odpowiedzi.

  §3
  1. Nagrody w konkursie:
  -Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają nagrodę w postaci 2 biletów na wybrany przez siebie koncert, spośród wymienionych poniżej:
  - Night od the Proms, Łódź 22.03.2014
  - Justin Timberlake, Gdańsk 19.08.2014
  - Placido Domingo, Poznań 27.04.2014

  2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie otrzymania nagrody telefonicznie, w ciągu 2 dni roboczych od momentu wyłonienia, ponadto na wskazany w rozmowie telefonicznej adres e-mail otrzymają potwierdzenie uzyskania prawa do nagrody.
  3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody.
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.naszemiasto.pl do dnia 11.03.2014r..
  5. Bilety zostaną przesłane laureatom konkursu najpóźniej na 10 dni przed danym koncertem.
  § 4
  Dane osobowe
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i nazwiska.
  § 6
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  § 7
  Postanowienia końcowe
  1. 1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów uwzględnionych w Konkursie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym www.naszemiasto.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
  7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora, bądź e-mail: [email protected]
  Dodaj ogłoszenie