Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Wybieramy Mistrza Złego Parkowania województwa mazowieckiego

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrz Złego Parkowania Stycznia”

  Art. 1
  1. Plebiscyt pod nazwą „Mistrz Złego Parkowania Stycznia” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

  2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony na wszystkich stronach miast serwisu naszemiasto.pl, mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego.


  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie oraz wskazanie niepoprawnych oraz społecznie niepożądanych zachowań kierowców podczas manewru parkowania.

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. W Plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże Materiał konkursowy może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl (dalej „Serwis”), posiadający ważne konto w tym Serwisie.

  2. W Plebiscycie głos może oddać każdy, kto jest użytkownikiem Serwisu, i/lub każdy, kto posiada ważne konto w serwisie internetowym Facebook, oraz umożliwi publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

  3. W Plebiscycie nie mogą brać udziału/głosować pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Plebiscytu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Zgłoszenia do Plebiscytu przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza w Serwisie. Zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz załączenia minimum 1 (jednego) zdjęcia przedstawiającego źle zaparkowany samochód w województwie mazowieckim oraz podania w opisie miejscowości, w której zostało ono wykonane (dalej: Materiał konkursowy). W Plebiscycie będę brały udział tylko zdjęcia wykonane na obszarze województwa mazowieckiego. Fotografia powinna zostać wykonana w miejscu ogólnie dostępnym (drogi, place, ogrody, parki itp.), nie może przedstawiać kierowcy i/lub pasażerów fotografowanego auta. Zgłaszający zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 07.01.2014 r. do godz. 24.00 dnia 31.01.2014 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Materiał konkursowy zostanie opublikowany w Serwisie.

  3. W Plebiscycie nie będą brały udziału Materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego taki Materiał, lub usunięcia z Materiału tych zdjęć, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.

  4. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na stronie Serwisu. W braku odpowiedniej jakości technicznej zdjęcia, Organizator może zaniechać jego umieszczenia na stronie Serwisu co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Plebiscycie.

  5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse Sp. z o.o.- za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiał konkursowy, e. retransmisja Materiału konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

  6. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Plebiscytu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Plebiscytu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Plebiscytu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

  7. Głosowanie będzie trwało od godz. 9:00 dnia 13.01.2014 r. do godz. 24.00 dnia 02.02.2014 r. i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na zasadach opisanych odpowiednio w ust. 8 i 9 poniżej.

  8. Głosowanie za pośrednictwem strony www odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach.:
  a. poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć) z jednego numeru IP.
  d. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  c. poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  d. jedno kliknięcie to dwa głosy w Plebiscycie na dany Materiał,
  e. dzienny limit oddanych kliknięć wynosi pięć kliknięć za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  9. Laureatem Plebiscytu będzie uczestnik, którego Materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów w danym miesiącu. W razie stwierdzonej, równej liczby głosów, laureatem zostaje ten Uczestnik którego materiał wcześniej otrzymał ostatni z głosów.

  Art. 5
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.


  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 03.02.2014r. na wszystkich stronach miast serwisu naszemiasto.pl, mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego.

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Autorowi zwycięskiego zdjęcia zostanie przyznany tytuł „Łowca Mistrza Złego Parkowania” . Nagrodą w konkursie jest specjalna koszulka z nadrukiem „Łowca Mistrza Złego Parkowania”

  2.Łowca Mistrza Złego Parkowania zostanie poinformowany o sposobie (miejscu i terminie) odbioru nagrody drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym

  3.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

  Art. 8
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie naszemiasto.pl

  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

  2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.
  Dodaj ogłoszenie