Podlasie - Skuteczni w biznesie. Zasilani naturą

Materiał informacyjny Public Dialog
Południowe Podlasie znane jest przede wszystkim ze swojej różnorodności kulturowej i bogactwa przyrodniczego. Wizytówką regionu są w znacznej mierze krajobrazy: drewniane chaty, cerkwie, malownicze jeziora, rzeki i puszcze. Obraz ten utrwala stereotyp regionu jako sielskiej krainy, z rzadka zasiedlonej przez człowieka i zacofanej gospodarczo. Walczą z nim przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, którzy od lat szukają pomysłu na promocję Podlasia i stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W działaniach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego regionu wspierają ich okoliczni inwestorzy.

W dominujących w masowej wyobraźni obrazach, województwo podlaskie jest malowniczą enklawą przyrodniczą oraz tyglem kultur i religii wschodniosłowiańskich. Wizja idyllicznego, ocalonego przed szkodliwym wpływem cywilizacji obszaru przekłada się na stereotypy o niskim potencjale inwestycyjnym regionu i obawy przedsiębiorców przed prowadzeniem firmy na jego terenie. Z brakiem inwestorów idzie w parze niska przedsiębiorczość regionu. Na Podlasiu znacznie mniej osób, niż w innych województwach Polski, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że będąca miarą przedsiębiorczości liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców regionu, plasuje Podlasie na 14 miejscu listy 16 województw kraju. Roczny przyrost liczby nowych przedsiębiorstw też nie jest zadowalający. W 2018 roku wyniósł zaledwie 1,8 %. Niska przedsiębiorczość regionu przekłada się na niewystarczającą liczbę miejsc pracy i wysokie bezrobocie Podlasia. W 2019 roku wynosiło ono 7,2 % i stawiało województwo podlaskie na 11 miejscu w skali kraju.

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych Podlasia jest zarejestrowana w większych ośrodkach miejskich, dominujących w północnej części województwa. Na odznaczającym się niższym poziomem urbanizacji południu, nasycenie podmiotami gospodarczymi jest znacznie mniejsze.
W parze ze stagnacją gospodarczą regionu idzie wysoki wskaźnik ubóstwa, z którym zmagają się mieszkańcy południowego Podlasia. Lokalni samorządowcy narzekają na niedofinansowanie działalności gmin i ograniczone możliwości poprawy bytu miejscowych społeczności. Wójt gminy Czyże, Jerzy Wasiluk, przyznaje: Region południowego Podlasia, którego częścią jest gmina Czyże, różnorodna pod względem kulturowym i rolniczym, można uznać za krainę dobrobytu. Niestety tak nie jest, bowiem dynamiczny rozwój gospodarczy kraju nie przekłada się na wyraźną poprawę kondycji finansowej, choćby naszej gminy, która boryka się z coraz większymi wyzwaniami.

Promocja regionu – kluczem do sukcesu
Trudności, z którymi zmagają się miejscowe społeczności, inspirują samorządowców do aktywnego poszukiwania korzystnego dla regionu kierunku rozwoju. Dobrym przykładem jest tu przyjęta przez sejmik wojewódzki Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Wyznacza ona cele, które w przyszłości wzmocnią konkurencyjność województwa na tle innych regionów kraju. Należą do nich: rozwój przemysłów przyszłości i kontynuacja rewolucji energetycznej w oparciu o źródła odnawialne, wzrost zamożności mieszkańców oraz intensyfikacja partnerskiej współpracy z innymi regionami i krajami. Zarysowaną w strategii wizję Podlasia przyszłości oddaje hasło „4P” – Podlasie – przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Przedstawiciele lokalnych samorządów już teraz podejmują działania, mające na celu wypełnienie misji przyświecającej przyjętej na poziomie wojewódzkim strategii. W dużej mierze polegają one na promocji atrakcyjności inwestycyjnej regionu, adresowanej zarówno do polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Wójt gminy Czyże przekonuje do zasadności tego typu rozwiązań: (…) widzę potrzebę budowania właściwie pojmowanego partnerstwa z podmiotami gospodarczymi, które byłyby zainteresowane lokowaniem swoich inwestycji na takim obszarze. To mogłoby wydatnie, w nieodległej perspektywie czasowej, wpłynąć na zwiększenie dochodów, które mądrze ukierunkowane służyły szerokorozumianemu dobrobytowi mieszkańców. Jestem przekonany, że dążenie do współpracy z podmiotami gospodarczymi należy traktować jako przejaw daleko idącej troski o przyszłość tego regionu. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości powinno stać się ważnym impulsem determinującym do nakreślenia nowej roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu przestrzeni publicznej, a przede wszystkim uwiarygodnienia jednostek samorządu terytorialnego jako kluczowych podmiotów, które tworzą mechanizm i warunki do rozwoju gospodarczego.

Wokas – Polska pieczarką stoi
Przychylne nastawienie i wsparcie władz lokalnych powoli zaczyna przekonywać przedsiębiorców do wyboru regionu jako obszaru nowych inwestycji. Dobrym przykładem jest tutaj pochodząca z położonych tuż przy granicy województwa podlaskiego z Łosic, firma rodzinna Wokas. Ten mogący się poszczycić ponad 25-letnią tradycją producent i sprzedawca okryw torfowych, podłoża ogrodniczego, nawozów oraz maszyn rolniczych, już teraz obejmuje swoją działalnością tereny południowego Podlasia i planuje kolejne kroki inwestycyjne w regionie. Jak wyjaśnia Iwona Zacharczuk, Wiceprezes Spółki Wokas: Południowe Podlasie jest nam niezwykle bliskie nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale też ze względu na swoich mieszkańców – naszych sąsiadów i sprawdzonych partnerów biznesowych. Chcielibyśmy dalej działać w tym regionie, korzystając z jego gościnności i dużego potencjału. Planowana przez nas kopalnia torfu z pewnością przysłuży się mieszkańcom okolicy, zapewniając nowe miejsca zatrudnienia i stymulując rozwój lokalnej gospodarki. Zależy nam na tym, by rozwijać się w sposób zrównoważony, z troską o środowisko i dobro miejscowej społeczności. Dbamy o to, by metody eksploatacji torfu, które stosujemy, nie zagrażały okolicznym ekosystemom i zawsze opieramy się na ekspertyzach przyrodniczych, geologicznych i hydrologicznych znanych i cenionych specjalistów. Po wydobyciu torfu prowadzimy intensywną rekultywację terenów pokopalnianych w kierunku zbiorników wodnych i możemy się poszczycić przypadkami wzbogacenia lokalnej flory i fauny o wiele niewystępujących wcześniej na danym terenie gatunków. Stają się też niejednokrotnie atrakcja turystyczną, przy której powstają liczne ośrodki agroturystyczne, czy miejsce połowu ryb. Cieszy nas wsparcie miejscowego samorządu i jesteśmy pewni, że nasza współpraca przyniesie wszystkim wiele korzyści.

W Polsce Wokas jest niekwestionowanym liderem rynku producentów okryw torfowych do pieczarek. Według szacunków przedstawicieli firmy, obecnie z 5 polskich pieczarek, aż 3 rosną na okrywach Wokas. Okrywy torfowe marki podbijają też rynki zagraniczne. Eksportowane są do krajów takich jak: Niemcy, Francja, Holandia, Węgry, Rosja, Białoruś, Litwa, Czechy, Grecja, Macedonia czy Serbia. Producenci pieczarek cenią sobie produkty Wokas za ich jakość, szeroką dostępność oraz przystępne ceny w jakich są sprzedawane.

Jako gospodarstwo prowadzące dział produkcji rolnej, przy produkcji pieczarek, która nieustanie rośnie, dajemy stałe zatrudnienie miejscowej ludności i aktywnie staramy się wykorzystywać lokalny potencjał gospodarczy. Z Wokas, od którego nabywamy okrywy torfowe, współpracujemy już ponad 10 lat. Szczególnie na początku naszej działalności bardzo cenna była wiedza i wsparcie merytoryczne, które otrzymaliśmy. Dzięki takiej współpracy i z pomocą władz lokalnych, region ma szansę na rozwój, szczególnie infrastruktury, która ciągle musi być udoskonalana. – przekonuje Łukasz Jaszczuk prowadzący własne gospodarstwo rolne.

Gościnność, bogactwo naturalne, a także niewykorzystany jeszcze przez duże koncerny potencjał gospodarczy południowego Podlasia, mają szansę przekonać kolejnych inwestorów do wyboru regionu jako miejsca biznesowej ekspansji lub siedziby nowo zakładanego przedsiębiorstwa.

To atrakcyjny inwestycyjnie region, rozpoznawalny na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych, wykorzystujący swoje największe atuty: kapitał społeczny, bogactwo środowiska naturalnego, przygraniczne położenie – do tworzenia nowoczesnej gospodarki, opartej na inteligentnych specjalizacjach, budowania sieci współpracy oraz rozwijania przedsiębiorczości. Miejmy nadzieję, że wysiłki podejmowane przez lokalne jednostki samorządowe zostaną zauważone i już wkrótce przekonamy się, że Podlasie, to nie tylko piękna okolica, bujne lasy i malownicze jeziora, ale też duże możliwości inwestycyjne, których nie należy lekceważyć.

Dodaj ogłoszenie