Przetarg AMW. Dzisiaj wojsko sprzedaje atrakcyjny sprzęt wojskowy z demobilu, autobusy, samochody ciężarowe i salę operacyjną na kółkach

Stanisław Kowlaski
Sprzęt wojskowy na przetargu AMW.

Tym razem na sprzedaż sprzęt wystawił oddział AMW w Warszawie i trzeba jasno powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert ostatnich miesięcy. W sprzedaży pojawiły się liczne pojazdy - autobusy, samochody ciężarowe.

Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Sprzęt wojskowy na przetargu AMW. Tym razem na sprzedaż sprzęt wystawił oddział AMW w Warszawie i trzeba jasno powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert ostatnich miesięcy. W sprzedaży pojawiły się liczne pojazdy - autobusy, samochody ciężarowe. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego jest bardzo atrakcyjny. Dzisiaj odbywa się kolejny przetarg AMW - sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem na sprzedaż sprzęt wystawił oddział AMW w Warszawie i trzeba jasno powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert ostatnich miesięcy. W sprzedaży pojawiły się liczne pojazdy - autobusy, samochody ciężarowe, ale też sala operacyjna na kółkach, wyposażona m.in. w namioty i stoły operacyjne. Można też dostać... księgozbiór złożony z 225 pozycji!

Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu

W piątek, 4 września, odbędzie się kolejny przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Tym razem na sprzedaż sprzęt wystawił oddział AMW w Warszawie i trzeba jasno powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert ostatnich miesięcy. W sprzedaży pojawiły się liczne pojazdy - autobusy, samochody ciężarowe, ale też sala operacyjna na kółkach, wyposażona m.in. w namioty i stoły operacyjne. Można też dostać... księgozbiór złożony z 225 pozycji!

ZOBACZCIE OFERTĘ PRZETARGOWĄ AMW Z CENAMI

Nie przeocz

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 9.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 31.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷26 Skład Warszawa • poz. 27 Skład Pomiechówek • poz. 28, 29 Skład Puszcza Mariańska • poz. 30÷32 Skład Zegrze • poz. 33÷39 WOFiTM Celestynów poz. 40÷44 23 BLT Mińsk Mazowiecki • poz. 45 GZ Wesoła • poz. 46 SOI Rembertów • poz. 47 RWT Legionowo; • poz. 48÷54 JW 6021 • poz. 55, 56 JW 2063 • poz. 57÷59 SZI Warszawa • poz. 60 OR MON Pruszków • poz. 61 SOI Sochaczew • poz. 62, 63 OR AMW • poz. 64÷66 BP AMW • poz. 67 OZGSt Warszawa, JW 2305 Warszawa, 1 BLT Warszawa, Skład Puszcza Mariańska, 23 BLT Mińsk Mazowiecki, 26 WOG Zegrze: GZ Białobrzegi, GZ Kazuń, GZ Wesoła, 42 BLSz Radom: ZZ Borzęcin, ZZ Sochaczew, ZZ Olszewnica, SKW Warszawa, JW Janówek, OZ ŻW Warszawa, WOFiTM Celestynów • poz. 68 SZI Warszawa, OZ Warszawa • poz. 69 23 BLT Mińsk Mazowiecki, OR MON Pruszków, OZ DGW Warszawa, OZ Warszawa, WOFiTM Celestynów, CZC SZ Warszawa, SZI Warszawa.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

 1. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.11.2020 r.

 2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej. Warunkiem wydania Kupującemu olejów przepracowanych jest uprzednie lub równoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu, w tym zawierających substancje niebezpieczne oraz przepracowanych płynów hamulcowych – z danego miejsca ich magazynowania – dotyczy poz. 67.

 3. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 26÷29, 37, 41÷44, 47÷49, 51÷53, 57÷59, 61, 64÷66 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr konta 18 1130 1017 0000 0060 0720 0004, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 1. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 2. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),

  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 1. Do przetargu na poz. 67÷69 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 2. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, w terminie do dnia 04.09.2020 r. do godziny 11:00.

 3. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;

  nazwę i adres organizatora przetargu;

  dopisek: „Przetarg nr 04/OW-DG/2020 – nie otwierać przed 04.09.2020 r. do godziny 12:00”.

 1. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;

  oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;

  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;

  wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

  wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

 2. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Warszawie od dnia 21.08.2020 r. do dnia 03.09.2020 r., w godz. 8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00÷11:00, pok. nr 004 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 2. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 3. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 4. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 5. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 2. Do sprzedaży Rzeczy Ruchomych Niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 3. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 1. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 2. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], [email protected] faks 22/326 10 01 oraz tel. 22/314 98 38, 22/314 98 35, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.

Musisz to wiedzieć

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie