Regulamin konkursów gazety i serwisu naszemiasto.pl

agencja@naszemiasto.pl
REGULAMIN KONKURSÓW NASZEMIASTO.PL

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W TYTULE
NASZEMIASTO.PL
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursów organizowanych w tytule naszemiasto.pl (dalej tytuł) nieposiadające odrębnego regulaminu.
2. Organizatorem Konkursów jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002408 NIP: 522-01-03-609
3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz spółek zależnych oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przystępując do udziału w Konkursach, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
Zasady udziału w Konkursach
1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
2. Szczegółowe zasady danego Konkursu w zakresie zadania konkursowego, sposobu przesłania odpowiedzi na pytania czy przewidzianych nagród oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursów zostaną każdorazowo podane w dniu ogłoszenia Konkursu na stronie Tytułu w zakładce dotyczącej danego Konkursu.
3. Uczestnik danego Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.
4. Uczestnik w sposób zgodny z ogłoszeniem Konkursu musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe oraz, jeżeli wymaga tego Organizator w opisie Konkursu - wykonać zadanie konkursowe.
5. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, trzyosobowa Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania.
6. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie określonym we właściwym Konkursie.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.
§3
Nagrody
1. Rodzaj oraz liczba Nagród przewidzianych w danym Konkursie jest każdorazowo wskazana na stronie dotyczącej Konkursu.
2. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody. Nagrody, odbierane przez Laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Laureata protokołu odebrania nagrody .
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
4. Jeżeli Laureat w ciągu 7 dni nie zgłosi się po odbiór nagrody, traci prawo do nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Jeżeli w związku z wygraną powstanie obowiązek podatkowy Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm.). W takim przypadku, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4
Kryteria Oceny
1. Ocena i wybór Laureatów dokonywana jest przez Komisje Konkursową. Komisja dokonuje wyboru oceniając zgłoszenie pod spełnienia warunków formalnych a następnie wyłania odpowiedz najlepszą. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
2. Każde zadanie konkursowe weryfikowane jest przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
§ 5
Prawa autorskie
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Utwór Uczestnika nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich a jego treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja Utworu nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji Utworu Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą dodania Utworu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji (w tym sublicencji) na korzystanie z Utworu (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie Utworu, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości Utworu lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie Utworu i zwielokrotnianie Utworu w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z Utworu poprzez m.in. publikowanie Utworu w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie Utworu, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie ze Utworu w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Utworu do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

4. Zgłaszający nie będzie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora przesłanego tekstu.
§ 6
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia,
z którego oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
4. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.
5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
§ 7
Reklamacja
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8
Prawa do wizerunku
Jeżeli zadanie konkursowe polega na przesłaniu utworu w postaci zdjęcia Uczestnik oświadcza że wyraża zgodę na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku oraz oświadcza że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie ich wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl oraz w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.

FLESZ: Nowe dyscypliny na igrzyskach w Tokio

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3