Regulamin konkursów gazety i serwisu naszemiasto.pl

agencja@naszemiasto.pl
REGULAMIN KONKURSÓW NASZEMIASTO.PL

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W TYTULE
NASZEMIASTO.PL
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursów organizowanych w tytule naszemiasto.pl (dalej tytuł) nieposiadające odrębnego regulaminu.
2. Organizatorem Konkursów jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002408 NIP: 522-01-03-609
3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz spółek zależnych oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Przystępując do udziału w Konkursach, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
Zasady udziału w Konkursach
1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
2. Szczegółowe zasady danego Konkursu w zakresie zadania konkursowego, sposobu przesłania odpowiedzi na pytania czy przewidzianych nagród oraz podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursów zostaną każdorazowo podane w dniu ogłoszenia Konkursu na stronie Tytułu w zakładce dotyczącej danego Konkursu.
3. Uczestnik danego Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.
4. Uczestnik w sposób zgodny z ogłoszeniem Konkursu musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe oraz, jeżeli wymaga tego Organizator w opisie Konkursu - wykonać zadanie konkursowe.
5. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, trzyosobowa Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania.
6. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie określonym we właściwym Konkursie.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.
§3
Nagrody
1. Rodzaj oraz liczba Nagród przewidzianych w danym Konkursie jest każdorazowo wskazana na stronie dotyczącej Konkursu.
2. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody. Nagrody, odbierane przez Laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Laureata protokołu odebrania nagrody .
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
4. Jeżeli Laureat w ciągu 7 dni nie zgłosi się po odbiór nagrody, traci prawo do nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Jeżeli w związku z wygraną powstanie obowiązek podatkowy Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm.). W takim przypadku, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego Laureata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4
Kryteria Oceny
1. Ocena i wybór Laureatów dokonywana jest przez Komisje Konkursową. Komisja dokonuje wyboru oceniając zgłoszenie pod spełnienia warunków formalnych a następnie wyłania odpowiedz najlepszą. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
2. Każde zadanie konkursowe weryfikowane jest przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
§ 5
Prawa autorskie
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Utwór Uczestnika nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich a jego treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja Utworu nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji Utworu Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą dodania Utworu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji (w tym sublicencji) na korzystanie z Utworu (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie Utworu, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości Utworu lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie Utworu i zwielokrotnianie Utworu w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z Utworu poprzez m.in. publikowanie Utworu w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie Utworu, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie ze Utworu w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Utworu do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

4. Zgłaszający nie będzie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora przesłanego tekstu.
§ 6
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia,
z którego oddawane są głosy w Konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
4. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Konkursu.
5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
§ 7
Reklamacja
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8
Prawa do wizerunku
Jeżeli zadanie konkursowe polega na przesłaniu utworu w postaci zdjęcia Uczestnik oświadcza że wyraża zgodę na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku oraz oświadcza że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie ich wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu

§ 9
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl oraz w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka emolientowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka humektantowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka proteinowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka truskawkowa 200ml

Poprzednia najniższa cena: 22,99 zł22,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka bez spłukiwania 150ml

Poprzednia najniższa cena: 22,99 zł22,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka ochładzająca kolor włosów 200ml

Poprzednia najniższa cena: 22,99 zł22,99 zł
Materiały promocyjne partnera

Z Gwiazdami - Marcin Możdżonek - zajawka

Wróć na warszawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie